Aktualności

Co zrobić z popiołem po spaleniu węgla kamiennego ?

Po spa­le­niu każ­dego rodzaju węgla czy drewna pozo­stają jakieś ilo­ści popiołu — od sym­bo­licz­nych w przy­padku drewna po nawet idące w parę ton w przy­padku kiep­skich węgli. Jak powinno się tego pozby­wać? Czy popiół jest jakoś szcze­gól­nie niebezpieczny?

Pod­sta­wowa opcja to domowy kubeł na odpady zmie­szane. Tam prze­waż­nie można umiesz­czać dowolny (zimny) popiół bez dodat­ko­wych opłat.

Można też popiół wyko­rzy­stać, zarówno jako mate­riał budow­lany, do pod­bu­dowy pod utwar­dze­nie drogi, jak i — przy zacho­wa­niu roz­sąd­nych dawek – w roli nawozu. W popiele zawarte są nie­palne pier­wiastki, które drzewo kie­dyś wycią­gnęło z gleby. Mogą to być zarówno skład­niki korzystne (np. wapń, magnez, potas, fos­for) jak i metale cięż­kie (tak w drew­nie jak i w węglu). Dla­tego na usy­pa­nej w jed­nym miej­scu górce popiołu nic nie będzie chciało wyro­snąć, ale gdy roz­sy­pać popiół na więk­szym obsza­rze, nie wyrzą­dzi on szkody a wręcz zadziała na korzyść. Tutaj np. wyci­nek z lite­ra­tury na temat popiołu z węgla kamien­nego, gdzie mowa jest o daw­kach ponad 100t/ha, więc póki nie sypie się gru­bych warstw w jedno miej­sce, popiół z węgla i drewna spraw­dza się jako nawóz.

Dobra, a co z żuż­lem i nie­do­pa­lo­nym kok­sem? Żużel to nic innego jak sto­piony popiół. Pier­wiastki, które go two­rzą, nie zostaną wyko­rzy­stane przez rośliny, bo żużel nie ulega roz­kła­dowi na wol­nym powie­trzu.
Nato­miast kok­siki czy nie­do­pa­lony węgiel drzewny to uznany na świe­cie nawóz i budu­lec gleby — tzw. bio­wę­giel (ang. bio­char). Ist­nieje ogól­no­świa­towy trend wyko­rzy­sta­nia węgla drzew­nego w rol­nic­twie. Doda­tek węgla drzew­nego do gleby sza­le­nie ją użyź­nia a przy oka­zji jest to spo­sób na zatrzy­ma­nie węgla w gle­bie (drewno gnije, węgiel drzewny nie) a tym samym osią­ga­nie ujem­nej emi­sji dwu­tlenku węgla.

Oczy­wi­ście w żad­nym wypadku nie powi­nien tra­fić do gleby popiół wzbo­ga­cony np. spa­la­nymi two­rzy­wami sztucz­nymi, gdyż zawiera wtedy sze­reg tok­sycz­nych i rako­twór­czych substancji!

źródło: http://czysteogrzewanie.pl

Zadzwoń – dowiedz się więcej i KUP węgiel DOBREJ JAKOŚCI – tel. nr znajdziesz w górnym prawym rogu wybierając odpowiedni do Twojej okolicy oddział składu węgla.

Zamów węgiel z darmową dostawą