Aktualności

Palenie węglem kamiennym od góry

Zanim zapoznacie się z tą bardzo efektywną metodą spalania węgla w  piecu musicie wiedzieć o kilku rzeczach, które wypisuje w punktach poniżej:

  1. Aby bezpiecznie roz­pa­la­ć od góry kotłow­nia i insta­la­cja grzew­cza muszą być zbu­do­wane zgod­nie z prze­pi­sami i utrzy­mane w dobrym sta­nie. Prawidłowo wyko­nana insta­la­cja pora­dzi sobie z sytu­acją zago­to­wa­nia wody.
  2. Głów­nym ryzy­kiem przy roz­pa­la­niu od góry jest koniecz­ność wsy­pa­nia na raz więk­szej ilo­ści węgla, co może ujaw­nić nie­szczel­no­ści kotła, które dotąd nie rzu­cały się w oczy, a teraz spo­wo­dują nie­kon­tro­lo­wany wzrost tem­pe­ra­tury. Klu­czo­wym obsza­rem kotła, który musi być w miarę szczelny, są dolne drzwiczki i popiel­nik.
  3. I jeszcze jedno aby zastosować tę metodę musisz mieć pewność, że masz kocioł górnego spalania (90% kotłów).

Sezon już się zbliża i zacznie się dymienie z kominów, które można ograniczyć właśnie spalaniem w piecu węgla kamiennego od góry.

Zalety takiego spalania:
1. oszczę­dzasz pie­nią­dze – wię­cej cie­pła za tę samą cenę – twój piec spala opał, zamiast wyrzu­cać go komi­nem.
2. oszczę­dzasz czas – roz­pa­lasz raz i masz spo­kój na 12 do 24 godzin. Koniec z bieganiem i częstym dokładaniem węgla.
3. masz cie­pły dom – zmie­nia­jąc filo­zo­fię ogrze­wa­nia z prze­pa­la­nia na cią­głe grza­nie, masz zawsze kom­fort cieplny w domu za zbli­żoną cenę.
4. Chronisz zdrowie – mniej dymu z komina.

Metoda ta polega na zasypaniu pieca węglem i rozpaleniu go od góry – co powoduje także spalanie czynników lotnych, co powoduje większą efektywność pieca, nawet o 30 %. Przy dolnym spalaniu jest to niemożliwe, gdyż duża ilość ciepła ucieka w komin – powoduje to też duże zadymienie, o którym wspominałem. Spalanie od góry powoduje też mniejsze zasmolenie, dzięki czemu czas do czyszczenia pieca wydłuża się.

Palić od góry nie można tylko węglem Kostka i Koksem. Reszta nie ma przeciwwskazań.

Zadzwoń – dowiedz się więcej i KUP węgiel kamienny dobrej jakości – tel. do oddziałów Składów Węgla w górnym prawym rogu.

źródło rysunku: www.regiodom.pl

Zamów węgiel z darmową dostawą